บริษัทนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่าง บริษัทนิปปอนเพนต์
จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจสีในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี คศ. 1881
และเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจสีของโลก และบริษัท นิปซี โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(ประเทศสิงคโปร์) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร